NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), ALTREAL NATURE TECHNOLOGY S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată, organizată și funcționând conform legislației din România, cu sediul social având sediul ȋn Ciocănăi, Aleea Marghiolilor, nr. 64, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J03/3018/2022, având cod fiscal 47116282, reprezentată prin Toader Lucian-Alexandru („Altreal”), colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitatea Altreal de Operator de date cu caracter personal, în înțelesul GDPR, doar în limita necesară îndeplinirii unor scopuri precis delimitate raportat la interesele legitime ale Altreal și obiectivele noastre în operarea și întreținerea Platformei digitale Altreal („Platforma”).

Pentru deplina legalitate și siguranță a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, am luat măsuri pentru a garanta că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt actualizate și prelucrate în condiții de siguranță.

Mai jos, vă informăm cu titlu general cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul Platformei și în cadrul Platformei în sine. Cu titlu preliminar, orice cuvinte scrise cu majuscule au înțelesul acordat acestora prin Termenii și Condițiile Altreal.

Vă aducem la cunoștință că Altreal poate colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în anumite împrejurări, inclusiv:

 1. În momentul în care dumneavoastră sau organizația dumneavoastră se angajează în relații de natură contractuală cu noi;
 2. În momentul în care ne comunicați dumneavoastră voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal;
 3. În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați, sau organizația dumneavoastră navighează, solicită informații sau interacționează pe website-ul nostru;
 4. În momentul în care participați la un eveniment organizat de către noi care presupune oferirea din partea dumneavoastră a datelor cu caracter personal;

GDPR vă asigură mai multe drepturi în situația prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Altreal:

 1. Atunci când datele cu caracter personal vă sunt prelucrate de Altreal, aveți dreptul de a fi informați cu privire la acest aspect, succint dreptul la informare.
 2. Aveți dreptul de a avea acces la informațiile rezultate din datele cu caracter personal prelucrate, iar în situația în care asemenea informații rezultate sunt imprecise sau incomplete, aveți dreptul la rectificarea acestor informații, succint dreptul de acces și dreptul la rectificare.
 3. Aveți dreptul de a obține din partea Altreal ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile aplicabile prevăzute de GDPR, cu excepția situațiilor de derogare de la acest drept prevăzute de GDPR, succint dreptul la ștergerea datelor.
 4. Puteți solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe, succint dreptul la restricționarea prelucrării.
 5. Puteți, de asemenea, face opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite circumstanțe, pe temeiuri aflate în legătură cu situația dumneavoastră specifică, succint dreptul la opoziție.
 6. Puteți solicita ca orice rectificare sau ștergere efectuată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal să fie comunicate destinatarilor, în înțelesul GDPR, cărora datele dumneavoastră cu caracter personal le-au fost transmise.
 7. Aveți dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat (efectuat doar de către inteligență artificială) care să vă afecteze, conform prevederilor GDPR relevante, succint procesul individual automatizat.
 8. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Altreal într-un format structurat, standardizat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, dumneavoastră având și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Altreal, în condițiile GDPR, succint dreptul la portabilitatea datelor.
 9. Aveți, oricând considerați că drepturile dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal au fost încălcate, dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Drepturile dumneavoastră sunt detaliate legislativ în cuprinsul GDPR, art. 12-22.

Modalități de exercitare ale drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal în relație directă cu Altreal

Dacă Altreal vă prelucrează datele cu caracter personal și doriți să vă exercitați drepturile susmenționate și prevăzute prin GDPR, vă solicităm respectuos să ne transmiteți o cerere scrisă, fie via e-mail la adresa gdpr@Altreal.ro, fie la sediul nostru prin serviciu poștal sau curierat. Semnatarul se va identifica prin nume, prenume, domiciliu și seria și numărul actului de identitate.

Nu putem accepta solicitări verbale (telefonic sau față în față), din păcate, întrucât nu este certă în asemenea circumstanțe identificarea dumneavoastră și nici o analiză temeinică a solicitării nu este posibilă.

Solicitarea dumneavoastră ar trebui să conțină o descriere detaliată și precisă a datelor cu caracter personal la care doriți acces. Atunci când pot exista dubii rezonabile cu privire la identitatea dumneavoastră, este posibil să vi se solicite o copie a unui document de identificare, care să ne ajute să vă identificăm. Pe cât posibil, orice detalii suplimentare ce ar excede identificării dumneavoastră, precum caracteristici personale, ar trebui acoperite.

Utilizarea informației pentru identificarea dumneavoastră este strict limitată la verificarea identității dumneavoastră, aceste date nefiind stocate dincolo de durata necesară acestui scop.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Unele dintre serviciile oferite de Altreal prin Platformă necesită prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Altreal va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei pentru următoarele scopuri:

 1. Îndeplinirea atribuțiilor legale ale Altreal;
 2. Gestionarea Platformei și intermedierea relației dintre Utilizatori și Parteneri în vederea prestării de către Parteneri a Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice;
 3. Derularea activității comerciale/contractuale a Altreal;
 4. Facturarea şi încasarea Prețului Serviciilor Altreal;
 5. Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea Serviciilor Altreal și a funcționării Platformei;
 6. Management operațional;
 7. Gestionarea relațiilor cu Utilizatorii și Partenerii; comunicarea comercială cu Utilizatorii și Partenerii prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul Platformei;
 8. Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 9. Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 10. Activități de audit și control/supraveghere;
 11. Arhivare, scopuri statistice;
 12. Colectare debite/Recuperare debite restante;
 13. Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești etc.

Altreal va considera toate datele cu caracter personal prelucrate de la dumneavoastră drept confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția entităților afiliate Altreal și/sau partenerilor contractuali Altreal) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

În genere, Altreal prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sexul, adresă de e-mail, număr de telefon, parolă, fotografie de profil, țara și orașul de proveniență, detaliile specifice comenzilor plasate de Utilizatori (precum adresa unde va fi executată comanda), dacă este cazul.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele, numărul de telefon sau adresa de e-mail sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la gdpr@Altreal.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în condiții de legalitate, în conformitate cu GDPR, (i) numai cu consimțământul dumneavoastră, dacă sunt oferite din proprie inițiativă, prin completarea oricăror formulare puse la dispoziție de Altreal, (ii) atunci când aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru executarea contractului/contractelor la care Altreal și dumneavoastră sunteți parte sau (iii) atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Altreal, în contextul funcționării Platformei.

În situația divulgării datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile GDPR de către Altreal, destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele cu caracter personal, după cum urmează:

 • Clienții persoane fizice ai Altreal (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali), furnizori, prestatori de servicii.

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, organe de poliție (incluzând organe de cercetare penală), Ministerul Public (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare și sondare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Altreal şi nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentele prevederi.

Cookie-uri

Website-ul Platformei conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Altreal le transmite către dispozitivul prin care utilizatorii accesează website-ul Platformei). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate: aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența Utilizatorilor website-ului Platformei de navigare pe website-ul Platformei și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe.
 • Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care Utilizatorii și Partenerii Altreal utilizează website-ul Platformei. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a website-ului Platformei și experiența Utilizatorilor și a Partenerilor acestuia.

Utilizarea website-ului Platformei implică acordul utilizatorilor cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe website-ul Platformei.